WHISTLEBLOWER FUNCTION

 

Welcome to GN Tobacco’s reporting channel

Whistleblower Function GN Tobacco strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value everyone’s safety and respect all those affected by our operations. Therefore, we offer a whistleblower service that can be used by anyone to highlight if something is not being handled in line with our values and code of conduct. To ensure anonymity for the whistleblower, we use an external partner, Satelles AB.

The whistleblower function is a mechanism designed to assist individuals who have firsthand knowledge of or have come across significant inaccuracies or improprieties that affect the public interest. This may include reporting violations, unethical behavior, fraud, corruption, or actions that could be harmful to society or an organization. The purpose of the whistleblower function is to provide a secure and confidential way for these individuals to report such events without fear of retaliation. It promotes transparency, accountability, and the ability to address and rectify serious issues within an organization or a broader context. The function should not be used to report minor infractions, general dissatisfaction, or complaints.

 

If you work or have worked at GN Tobacco, you can report certain types of misconduct that you have experienced within the organization. You can do this easily through our whistleblower function. Here you can find more information in several languages.

Click here to access our Whistleblower Portal.

Välkommen till GN Tobacco rapporteringskanal

GN Tobacco strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av våra verksamheter. Vi erbjuder därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och uppförandekod. För att garantera anonymitet för den som blåser i visslan använder vi en extern partner, Satelles AB

 

Visselblåsarfunktionen är en mekanism som är utformad för att hjälpa individer som har förstahandskännedom om eller har stött på betydande felaktigheter eller oegentligheter som påverkar allmänintresset. Det kan inkludera att rapportera överträdelser, oetiskt beteende, bedrägeri, korruption eller handlingar som kan vara skadliga för samhället eller en organisation. Syftet med visselblåsarfunktionen är att erbjuda ett säkert och konfidentiellt sätt för dessa individer att rapportera sådana händelser utan rädsla för repressalier. Det främjar öppenhet, ansvarsskyldighet och möjligheten att hantera och rätta till allvarliga problem inom en organisation eller en bredare kontext.

Funktionen ska inte användas för att rapportera mindre förseelser, allmänt missnöje eller klagomål.

 

Du som jobbar eller har jobbat på GN Tobacco, kan rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten. Det gör du enkelt via vår visselblåsarfunktion.

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk:

Klicka här för att komma till vår Visselblåsarportal